Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S)

D.P.A.P.S. exercită, în numele Ministerului Economiei, atribuţiile acestuia în domeniul privatizării, precum şi, în limitele competenţelor aprobate prin ordin al ministrului, toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului.
D.P.A.P.S. s-a înfiinţat ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

D.P.A.P.S. desfăşoară conform prevederilor legale în vigoare, următoarele activităţi:

 • administrarea participaţiilor statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi din portofoliul Ministerului Economiei;
 • implementarea de măsuri de restructurare/reorganizare a unor operatori economici din portofoliu prin proceduri de divizare, fuziune, dizolvare, lichidare sau alte metode prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • asigurarea cadrului necesar atragerii de investiţii şi privatizării pentru societăţile din portofoliu;
 • implementarea prevederilor legii guvernanţei corporative prin profesionalizarea actului de conducere în principalele companii de stat.

Obiectivele D.P.A.P.S. referitoare la administrarea, atragerea de investiţii şi valorificarea de acţiuni sunt:  (mai multe...)

 • aplicarea prevederilor Programului de guvernare;
 • aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în scopul eficientizării funcţionale, dezvoltării şi valorificării potenţialului operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv la filialele acestora;
 • utilizarea, ca metodă principală de diminuare a participaţiilor statului, atragerii de investiţii la operatorii economici, care trebuie privită şi ca o metodă de stimulare a creşterii economice, având ca argumente principale care o susţin: poziţia geografică a României, potenţialul existent (resurse naturale, capacităţi de producţie), forţă de muncă bine calificată. Printre metodele de atragere de investiţii putem aminti asocierile în participaţiune, crearea de societăţi cu capital mixt etc.;
 • identificarea direcţiilor principale de atragere de investiţii şi privatizare, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui operator economic aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, precum şi în scopul respectării angajamentelor asumate prin documentele de aderare la Uniunea Europeană;
 • coordonarea procesului de atragere de investiţii prin constituirea de entităţi juridice agreate de lege, constituite pe activele operatorilor economici (societăţi mixte, asocieri în participaţiune, închirieri, colaborări, cooperări, etc.) prin atragerea investitorilor care să contribuie cu aporturi în numerar şi/sau natură la capitalul social al acestora, precum şi, după caz, la capitalul social al companiilor/societăţilor naţionale, al societăţilor comerciale şi al celorlalţi operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, având ca obiect terenuri, platforme, incinte etc.
 • derularea şi coordonarea întregului proces de valorificare de acţiuni la companiile naţionale, societăţile naţionale, la societăţi şi la ceilalţi operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, precum şi a administrării participaţiilor statului;
 • implementarea unor măsuri de restructurare/reorganizare a unor operatori economici din portofoliu prin proceduri de divizare, fuziune, dizolvare, lichidare sau alte metode prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • fundamentarea şi elaborarea strategiilor de atragere de investiţii şi privatizare pentru operatorii economici din domeniile strategice ale economiei naţionale (transport energie electrică şi gaze naturale, resurse minerale, apărare, turism) aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • elaborarea unor strategii de privatizare diferenţiate pe domenii de activitate inclusiv pentru societăţi de interes strategic, care să asigure eficientizarea şi viabilizarea operatorilor economici.

Acest lucru presupune ca funcţionarea D.P.A.P.S. să fie strâns legată de structurile Ministerului Economiei, care stabilesc strategii şi mecanisme de implementare, într-un proces de interacţiune, care să asigure nu numai reflectarea strategiilor specifice în pârghiile şi metodele de privatizare, dar şi în sensul promovării unor mecansime noi, care să ţină cont de cerinţele obiectiv justificate ale investitorilor, în strânsă concordanţă cu Directivele Uniunii Europene.

In acest context, D.P.A.P.S. susţine relansarea economică si implementarea unei strategii economice de dezvoltare sustenabilă, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării. Segmentele prioritare pe care D.P.A.P.S. le are în vedere, pe termen scurt, sunt:

 • implementarea prevederilor legii guvernanţei corporative, prin eliminarea politizării managementului şi prin profesionalizarea actului de conducere în principalele companii de stat;
 • îmbunătăţirea performanţelor operatorilor economici, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestia;
 • implementarea unor masuri de restructurare/reorganizare a unor operatori economici din portofoliu, prin proceduri de divizare, fuziune, dizolvare, lichidare, sau alte metode prevazute de legislaţia în vigoare;
 • continuarea procesului de privatizare şi elaborarea unor strategii de privatizare diferenţiate pe domenii de activitate, inclusiv pentru societăţi de interes strategic, care să asigure eficientizarea şi viabilizarea operatorilor economici.

Prin activitatea pe care o desfăşoară, D.P.A.P.S. îşi aduce un aport important în administrarea operatorilor economici şi implicit în reprezentarea intereselor economice ale statului român, având o expertiză recunoscută pe segmentele management, planificare strategică, administrare, restructurare, privatizare și atragere de investiții, relații economice internaționale, insolvenţă şi juridic.